Usługi Księgowe Ilona Kochańska


Od 2006 roku zajmuję się obsługą księgowo - kadrową podmiotów gospodarczych z Warszawy i okolic. Ukończyłam kierunek Finanse i Rachunkowość na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie. Posiadam uprawnienia Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 1404/2014 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zapraszam do współpracy. Ilona Kochańska

KONTAKT

Tel: 600212881

DANE ADRESOWE

Usługi Księgowe Ilona Kochańska

Jagiełły 30A/2

05-270 Marki

OFERTA

Księgi Handlowe:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, w tym: sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT,VAT),

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT,

 • opracowanie organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, w tym opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,

 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR):

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych ( VAT, PIT),

 • sporządzanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,

 • sporządzanie rocznej deklaracji o wysokości dochodów lub strat (PIT),

Rozliczenie ryczałtowe:

 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzanie roczne informacje o wysokości przychodów,

 • sporządzamy miesięczne podatku VAT,

Usługi kadrowe:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

 • naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzania drogą elektroniczną deklaracji

Inne usługi:

 • Przygotowywane dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy: zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG), wniosek o nadanie numeru REGON, NIP, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dokumenty do KRS.

 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn. PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39


Ceny ustalane są indywidualnie.